Privacy verklaring

Privacy verklaring van The Care Factory


Inleiding
The Care Factory is gevestigd aan de James Bradleystraat 4, 1086 ZM Amsterdam te Amsterdam en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
We zijn een organisatie die kandidaten en werkgevers bij elkaar brengt en beschikken daartoe over informatie van zowel kandidaten als werkgevers en opdrachtgevers. The Care Factory garandeert zorgvuldige en discrete omgang met deze informatie, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van alle betrokkenen. We betrachten de grootst mogelijke zorg bij het waarborgen van de privacy van de bezoekers van onze website. U bent van harte welkom om zo vaak u wilt geheel vrijblijvend de website te bezoeken en van de inhoud kennis te nemen. In dit Privacy statement staat beschreven welke informatie door ons wordt verzameld en met welk doel. De persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (met inbegrip van maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming, “de AVG” (EU Verordening 2016/679), hieraan stelt.

 

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering, werving & selectie, replacement en salarisadministratie.
Meer specifiek:
* Om uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van referentiechecks, social media (indien dit voor de functie relevant is), etc.
* Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
* Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
* U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.
* The Care Factory verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Wanneer verzamelen wij persoonsgegevens
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, of u zich op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.
We kunnen ook gegevens van u verzamelen indien u deze hebt geplaatst op publieke middelen (zoals jobboards als LinkedIn, Monster etc.) en waaruit zou kunnen blijken dat u geïnteresseerd zou zijn in werk gerelateerde dienstverlening. In dat geval kunnen we u benaderen of u interesse heeft om zich bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacy statement.

 

Welke persoonsgegevens leggen wij vast:
We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op uw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt. Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Indien u bemiddeld wilt worden of bemiddeld bent (kandidaten):
*
NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
* Geboortegegevens, leeftijd, geslacht
* Curriculum Vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring
* Gegevens over trainingen en opleidingen
* Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften

Als u via The Care Factory gaat werken/werkt/hebt gewerkt:
*
Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs, werkvergunning
* Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie
* Opdracht gerelateerde verklaringen zoals, maar niet beperkt tot, VOG, WFT en PES

Indien u een zakelijke relatie van The Care Factory bent (klant/leverancier):
The Care Factory registreert persoonsgegevens van betrokkenen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zakendoen. Voor het doen van aanbiedingen, voor en/of verstrekken van informatie over onze dienstverlening, een zakelijke relatie te onderhouden en een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden. Hiertoe registreren we:
* Naam, functie, telefoon, e-mailadres en andere contactgegevens
* Relevante gegevens over de organisatie waar zaken mee gedaan wordt.

The Care Factory legt uit principe geen bijzondere persoonsgegevens (gegevens over ras, godsdienst, levensovertuiging, gezondheid, politieke voorkeur, vakbond lidmaatschap, genetische data, biometrische data, criminele activiteiten, seksuele leven, strafrechtelijke persoonsgegevens) vast, tenzij dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen of rechtstreeks blijkt uit door een kandidaat met toestemming gegeven informatie.

 

Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens delen
The Care Factory verkoopt uit principe geen persoonsgegevens aan derden.

Indien u bemiddeld wil worden of bemiddeld bent (kandidaten):
T
he Care Factory kan uw persoonsgegevens delen met haar opdrachtgevers, leveranciers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Als u via The Care Factory gaat werken/werkt/heeft gewerkt:
Hiervoor geldt hetzelfde als voor u als kandidaat. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.

Indien u een zakelijke relatie van The Care Factory bent (klant/leverancier):
The Care Factory kan de van haar zakelijke relaties verkregen persoonsgegevens doorgeven indien dit nodig is ter verwezenlijking van de doelstellingen van de zakenrelatie dan wel ten behoeve van de bemiddeling. Deze gegevens kunnen worden doorgegeven aan sollicitanten of kandidaten, zakenpartners en onderaannemers die namens haar diensten verlenen, en in alle overige gevallen waarin The Care Factory hiertoe verplicht kan worden, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of rechterlijk vonnis.

 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens
Wij bewaren uw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor deze verzameld zijn. De vereiste bewaartermijn bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s waarbij het uitgangspunt is dat wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Zie ook onze cookieverklaring.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Care Factory. En heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid, wat betekent dat u bij The Care Factory een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens waarover de The Care Factory beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@thecarefactory.amsterdam.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. The Care Factory reageert zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen 4 weken op dit verzoek.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
The Care Factory neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Care Factory) tussen zit.

 

Beveiliging
The Care Factory doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan onderaannemers of leveranciers die namens The Care Factory diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is met The Care Factory een verwerkersovereenkomst overeengekomen met daarin opgenomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal (moeten) beveiligen.
Heeft u toch het idee dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of zijn er aanwijzingen dat van misbruik, neem dan contact op met The Care Factory via contact@thecarefactory.amsterdam

 

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek
Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door The Care Factory, of is er sprake van een (vermoeden van) een datalek dan kunt u contact met ons opnemen via contact@thecarefactory.amsterdam, of James Bradleystraat 4 1086 ZM Amsterdam of telefonisch via 0642626709
The Care Factory wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wijzigingen
The Care Factory kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy statement. Het meest actuele Privacy statement is te allen tijde in te zien op de website www.thecarefactory.amsterdam.

 

Cookies
The Care Factory gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die The Care Factory gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan The Care Factory hiermee haar website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Vragen?

Bel of app 06-42626709 of stuur een e-mail
Contact

Deze website plaatst een cookie voor het verbeteren van de gebruikerservaring, Er worden geen tracking cookies geplaatst.